Δομή Προγράμματος


Μαθήματα - Κατευθύνσεις


Τα μαθήματα διακρίνονται σε Μαθήματα Κορμού τα οποία διδάσκονται τις 3 (τρεις) πρώτες διδακτικές περιόδους, σε Μαθήματα Κατεύθυνσης τα οποία διδάσκονται στην 4η (τέταρτη) και 5η (πέμπτη) διδακτική περίοδο, και σε Μαθήματα Επιλογής τα οποία μπορεί να είναι είτε μαθήματα άλλης κατεύθυνσης είτε μαθήματα τα οποία διδάσκονται στην 6η (έκτη) και 7η (έβδομη) διδακτική περίοδο.
Στην 3η (τρίτη) διδακτική περίοδο οι φοιτητές δηλώνουν τα Μαθήματα Επιλογής ή άλλης κατεύθυνσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Για κάθε Μάθημα Επιλογής υπάρχει ένα κατώτατο όριο αριθμού φοιτητών που θα πρέπει να διασφαλίζεται. Το όριο αυτό αποφασίζεται από την Επιτροπή του Προγράμματος για κάθε μάθημα χωριστά.

Αναλυτικές Περιγραφές Μαθημάτων


Διάρκεια Σπουδών

Το Πρόγραμμα ξεκινά περί τις αρχές Δεκεμβρίου κάθε χρόνου με προπαρασκευαστικά μαθήματα σε Μαθηματικά, Λογιστική και Στατιστική, τα οποία διαρκούν 3 εβδομάδες και τα οποία δίνονται για ορισμένους φοιτητές που, λόγω του αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών τους ή της μακράς περιόδου μετά την ολοκλήρωση των τελευταίων, χρειάζεται να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στα εξειδικευμένα αυτά μαθήματα. Μετά την προπαρασκευαστική περίοδο ακολουθούν 7 διδακτικές περίοδοι, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε 8 εβδομάδες διδασκαλίας και 1 εβδομάδα εξετάσεων. Στο τέλος των 7 διδακτικών περιόδων οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν μια διπλωματική εργασία σε διάστημα περίπου 6 μηνών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία τους πραγματοποιείται δυο (2) φορές την εβδομάδα 18:00 - 21:15.Ολοκλήρωση Σπουδών

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι φοιτητές υποχρεούνται να περάσουν τουλάχιστον 11 μαθήματα (6 Μαθήματα Κορμού, 4 Μαθήματα Κατεύθυνσης και 1 Μάθημα Επιλογής) και να εκπονήσουν τη Διπλωματική Εργασία τους. Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν τη Διπλωματική Εργασία με την παρακολούθηση 2 επιπλέον μαθημάτων επιλογής. Σε αυτή την περίπτωση, οι φοιτητές θα πρέπει να περάσουν 13 μαθήματα. Σημειώνεται ότι μαθήματα επιλογής μπορούν να είναι και μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης από αυτή που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν.