Διπλωματική Εργασία

Κατά τη διάρκεια της τρίτης διδακτικής περιόδου, ο φοιτητής προτείνει το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας του, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τον καθ' ύλην αρμόδιο Καθηγητή και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος. Ο Επιβλέπων Καθηγητής πρέπει να προέρχεται από το Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) του ΟΠΑ ή άλλου ισότιμου Πανεπιστημίου της χώρας, εφ’ όσον διδάσκει μαθήματα του Προγράμματος. Επίβλεψη εργασιών μπορεί να γίνεται και από τους διδάσκοντες στο Πρόγραμμα που δεν είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων.

Η Διπλωματική Εργασία υποβάλλεται για εξέταση μέχρι και 6 μήνες μετά τη λήξη των μαθημάτων. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγησή της γίνεται από δύο ακόμα Καθηγητές εκτός από τον Επιβλέποντα. Ο βαθμός της εργασίας θα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών καθηγητών.

Η Διπλωματική Εργασία δεν είναι υποχρεωτική. Ο φοιτητής μπορεί να πάρει 2 επιπλέον Μαθήματα Επιλογής σε αντικατάσταση της Διπλωματικής Εργασίας.