Δίδακτρα

Οι σπουδές στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών γίνονται με δίδακτρα. Τα δίδακτρα μπορεί να μεταβάλλονται μετά από πρόταση του Τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε καθορισμένες ημερομηνίες και πριν από το τέλος του προγράμματος. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.Τα δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2012-2013 ανέρχονται στις 8000 ευρώ.
Το ποσό των 1000 ευρώ καταβάλλεται από τους φοιτητές πριν από την έναρξη των προπαρασκευαστικών μαθημάτων για την κατοχύρωση της θέσης.
Η πρώτη δόση διδάκτρων (2500 ευρώ) καταβάλλεται στην αρχή της πρώτης διδακτικής περιόδου και κατά την περίοδο των εγγραφών (Ιανουάριος 2013).
Η δεύτερη δόση διδάκτρων (2500 ευρώ) καταβάλλεται στην αρχή της τέταρτης διδακτικής περιόδου (Σεπτέμβριος 2013).
Η τρίτη δόση διδάκτρων (2000 ευρώ) καταβάλλεται στην αρχή της έκτης διδακτικής περιόδου (Ιανουάριος 2014).
Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις δόσεις των διδάκτρων στις ημερομηνίες που ορίζει η Επιτροπή του Προγράμματος. Καθυστέρηση πέρα των 15 ημερών στην καταβολή μιας δόσης θα σημαίνει αναστολή της παρακολούθησης και της περαιτέρω εγγραφής του φοιτητή στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής διακόπτει ή του ζητείται να διακόψει το Πρόγραμμα, λόγω μη ικανοποιητικής απόδοσης ή μη συμμόρφωσης, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.


Υποτροφίες

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας από το Πρόγραμμα, σε έναν φοιτητή σε περίπτωση εξαιρετικής επίδοσης. Τη χορήγησή της αποφασίζει η Επιτροπή Προγράμματος, η οποία καθορίζει και το ύψος του χρηματικού ποσού.