Υποτροφίες

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης χορηγεί ανά ακαδημαϊκό έτος ένα αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές και φοιτήτριες τού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης (M.Sc.), υπό τη μορφή απαλλαγής διδάκτρων, ανά εξάμηνο.

Όλες οι υποτροφίες του Τμήματος χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο βάσει της ακαδημαϊκής επίδοσης των φοιτητών και φοιτητριών μας.