ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Προπτυχιακά μαθήματα
Public Economics 1 (Εαρινό)
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ (Εαρινό)

  • "Public Goods, Merit Goods, and the relation Between Private and Government Consumption", European Economic Review, 48, 2004, 1367-1398, (με τον R. Fiorito)
  • "Saving, Investment, Growth and Productivity: Greece 1960-1999" (με τον B. Bosworth) , στο R.C. Bryant, N. G. Garganas και G.S. Tavlas ( εκδ. ): Greece's Economic Performance and Prospects, σσ. 153-210, Brookings Institution and Bank of Greece.
  • "The Symmetric Linear Rational Expectations Model", Econometrica, 53 (1985), 963-976